טיפול בפניות חוק חופש המידע לשנת 2020

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2020.pdf