רישוי עסקים

רישיון עסקים לשם ניהול עסק:

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

  1. רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 1995, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.
  2. רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.
  3. לא כל עסק מחויב ברישיון. מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון וכו'. כמו כן פטורים למרפאות, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים. כל חנות/ עסק ששטחו מעל 500 מ"ר ומחסן מעל 50 מ"ר מחויבים ברישיון.

תהליך הגשת בקשה לרישיון עסק:

  1. חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כוללת ולכן רצוי מאד לבצע בירור מוקדם בטרם ייחתם חוזה שכירות.
  2. לצורך הגשת הבקשה יש להכין: כתובת מדויקת של העסק, מ' ארנונה וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק. 
  3. מידע מלא לגבי המבקש, כגון: מספר חברה, מספר טלפון, פקס וכדומה, פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.

הגשת הבקשה ותשלום אגרה:

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.
הבקשה תכלול מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית עסק (הנדסית) חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך. בנוסף, רצוי לצרף לבקשה צילום של היתר הבניה:

  1. תרשים סביבה
  2. מפה מצבית
  3. תכנית העסק

היחידה לרישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה והמחושבת בד"כ לפי כל פריט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים. )

האגרה הקיימת היא אגרת רישיון עסק. 

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

 

קבלת קהל

בימי ה' בין השעות 8:00-10:00

טפסים